Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Opłaty za świadczenia usługi przedszkola

Opłata obliczana jest na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, która wynika ze złożonej przez rodziców deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu i jest płatna z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek przedszkola nr 34 9063 0008 0000 0022 3571 0001.

Opłaty za korzystanie dziecka z żywienia

Posiłki w przedszkolu są wydawane w ramach usługi żywieniowej, na podstawie umowy zawartej przez Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim z Rodzicem /Opiekunem Prawnym dziecka. Opłaty za świadczenie usługi żywieniowej dla dziecka w przedszkolu są płatne miesięcznie z dołu, najpóźniej do dnia 15. następnego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim o numerze: 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001.

Wysokość należnych do zapłaty kwot za usługi przedszkola i usługi żywieniowe Rodzice/ Opiekunowie Prawni dziecka otrzymują w formie pisemnej informacji w przedszkolu na początku każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku nieterminowych opłat naliczane są ustawowe odsetki.

Podstawa prawna

Zasady opłat za usługi świadczone przez przedszkole określa:

Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Grodzisk Wielkopolski

Zasady opłat za usługi świadczone przez Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim określa :

Zarządzenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr 64/2016 z 28 września 2016r.