Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Rekrutacja do przedszkola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały na rok szkolny 2019/2020:

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dzieci wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego  tj. pomiędzy 28, a 31 stycznia 2019r. włącznie. Nie złożenie deklaracji wiąże się z rezygnacją z przedszkola.

2. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 1)Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych  opiekunów dziecka w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt.4 i pkt. 5 zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. 8 poniżej.

 2)Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

  3)Wniosek można pobrać osobiście w siedzibie przedszkola w godzinach jego pracy lub ze strony internetowej  przedszkola.

3. Wnioski  do przedszkola rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, które wynikają z przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 z póz.zm.),

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdze­nia spełniania kryteriów

1.

wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia spe­cjalnego wydane ze względu na niepeł­nosprawność lub o stopniu niepełno­sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511z późn. zm.)

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha­bilitacji zawodowej i społecznej oraz za­trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511z późn. zm.)

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzecze­nie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha­bilitacji zawodowej i społecznej oraz za­trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511z późn. zm.)

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw­nych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511z późn. zm.)

6.

samotne wychowywa­nie kandydata w rodzi­nie

20

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający roz­wód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu  żad­nego dziecka wspólne z jego rodzicem.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)

 

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują wskazane w tabeli kryteria oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w Uchwale NR II/18/2018 Rady Miejskiej  w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 grudnia  2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski oraz określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a także w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Lp

Kryteria brane pod uwagę

Ilość pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów

1.

Pozostawanie obojga rodziców kan­dydata albo rodzica samotnie wy­chowującego kandydata  w zatrud­nieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/ gospo­darstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym

6

Oświadczenie o zatrudnie­niu, prowadzeniu działalno­ści gospodar­czej,  prowadze­niu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w syste­mie dziennym

2.

Pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub pro­wadzenie przez niego działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym

 

3

Oświadczenie o zatrudnie­niu, prowadzeniu działalno­ści gospodarczej,  prowadze­niu gospodarstwa rolnego, po­bieraniu nauki w systemie dziennym

3.

Dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3  pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad­czeniach rodzinnych(Dz.U.z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.), która objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

6

Oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kurator­skim lub wsparciem asysten­ta rodziny

4.

Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do publicznego przed­szkola   prowadzonego przez Gmi­nę Grodzisk Wielkopolski                

2

Oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

 

5.

Którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie w roku, w którym prowadzone jest postępowanie re­krutacyjne

6

 Oświadczenie o kontynuacji  w roku szkolnym 2019/2020 edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiega­jącego się o przyjęcie do przedszkola

 

6. Inne dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w pkt. 2 powyżej:

1) wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z załącznikami,

2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez Komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

8.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego  w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których gmina Grodzisk Wielkopolski jest organem prowadzącym. :

L.p.

Czynności 

Termin w postępowa­niu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosków o przy­jęcie do przedszkola lub od­działów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami po­twierdzającymi spełnianie przez kandyda­ta warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re­krutacyjnym.

04.02.2019 r. do 15.02.2019 r

( do godz. 1500  )

09.04.2019r.do 12.04.2019 r.

( do godz. 1500  )

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/od­działów przedszkol­nych w szkołach podstawowych do­kumentów potwierdzają­cych spełnianie przez kan­dydata warunków lub kryte­riów bra­nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyj­ny w tym do­konanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

18.02.2019r. do 15.03.2019r.

( do godz. 1500  )

15.04.2019r. do 23.04.2019r.

( do godz. 1500  )

3.

Podanie do publicznej wia­domości przez komisję re­krutacyjną listy  kandyda­tów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi­kowanych.

19.03.2019 r.

26.04.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

19.03.2019r. do 29.03.2019r.

( do godz. 1500  )

26.04.2019r. do 10.05.2019r.

( do godz. 1500  

5.

Podanie do publicznej wia­domości przez komisję re­krutacyjną listy kan­dydatów przyjętych i kandydatów                          nieprzyjętych.

03.04.2019 r.

14.05.2019 r.

 

9. 1)W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/ prawny  opiekun kandydata, może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2)Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 9.1) powyżej.

3)Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor  przedszkola  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 9.3. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. 8 powyżej. Przepisy pkt  2-7 stosuje się odpowiednio.

11.Kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Grodzisk Wielkopolski można przyjąć do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie  nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza gminy Grodzisk Wielkopolski  jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

Wniosek wraz z załącznikami