Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne  do  przedszkola na rok szkolny 2018/2019 regulują zapisy: Rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których gmina Grodzisk Wielkopolski jest organem prowadzącym oraz Uchwały  NR XXX/208/2017 Rady Miejskiej  w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 23.02. 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski oraz określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a także w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

1.Kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola.

2.Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

3.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

4.Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

5.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6.Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

7.Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu. 

 

 I.  KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

 1.    W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Grodzisk Wielkopolski

2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
 • • wielodzietność rodziny kandydata,
 • • niepełnosprawność kandydata,
 • • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.    Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość- 50 pkt
4.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 6 pkt;

2) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym – 3 pkt;

3) dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.), która objęta jest nadzorem kura­torskim lub wsparciem asystenta rodziny - 6 pkt;

4) rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski -  2 pkt;

5) którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski w roku, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 7 pkt;

 

II. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

III.TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

IV.   TRYB ODWOŁAWCZY

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/ prawny  opiekun kandydata, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

1.Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkola dysponuje wolnymi miejscami.

3.Kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Grodzisk Wielkopolski można przyjąć do przedszkola, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie  nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza gminy Grodzisk Wielkopolski  jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

4.W terminie 28.03.2018 r. do 06.04.2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

5.Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

6. Wnioski  do Przedszkola Gminnego  im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim rozpatruje powołana przez dyrektora Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim komisja rekrutacyjna.  Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola przyjmowani są  w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. 

 

Wniosek wraz z załącznikami