zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

COVID-19

Przedłużenie pracy zdalnej przedszkola!

Szanowni Państwo,

Informujmy, że zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia do 18 kwietnia 2021 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek:

1/ rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2/ rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6, pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Osoby, które znajdują się w gronie wymienionych powyżej zawodów i mają potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci prosimy o przekazanie informacji pisemne przez komunikator  iprzedszkole u nauczycielki danej grupy do piątku (tj. 9 kwietnia 2021 r.) do godz. 10.00.  Ponadto informujemy, że warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora przedszkola. Poniżej zamieszczamy wniosek, który należy przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

 WNIOSEK


Drodzy Rodzice!

Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przedszkola będą zamknięte w dniach 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. Opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonania zadań służbowych – zgłaszanie u nauczycielek grup.