zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www: przedszkole-grodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zdjęcia zamieszczone na stronie przed 12.11.2020 r. nie posiadają opisu - deskrypcji,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: Alicja Andrys,, email: przedszkolegminne@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612271232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim  mieści się przy:     ul. Chopina 24, 27 Stycznia 2, osiedle Wojska Polskiego 16/35, Słocin 47.


Przedszkole ul. Chopina 24 posiada:
Miejsca parkingowe:  przed budynkiem  21 miejsc parkingowych i 2 miejsca  oznakowane kolorem niebieskim.
Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników i osób niepełnosprawnych.  Aby dostać się do przedszkola wejściem głównym,  należy  skorzystać z domofonu przy furtce lub za pomocą karty do logowania otworzyć furtkę,  następnie dojść do drzwi głównych- wejściowych do budynku.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek jednopoziomowy. Korytarz przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych   i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostosowania: za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 Przedszkole osiedle Wojska Polskiego 16/35 posiada:
Miejsca parkingowe:  wokół budynku znajdują się  ogólnodostępne  miejsca parkingowe w tym oznakowane kolorem niebieskim z których korzystają oprócz rodziców, interesantów, pracowników także osoby zamieszkujące pobliskie mieszkania w blokach.
Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników.  Przy wejściu umieszczony domofon do kontaktu            z pracownikami  oraz karta informacyjna z numerem telefonu do  przedszkola. Aby dostać się do przedszkola wejściem głównym  należy wejść po schodach na parter do drzwi głównych budynku (skorzystać z domofonu  lub za pomocą karty do logowania otworzyć  drzwi. Wejście dla osób niepełnosprawnych muszą zapewnić osoby trzecie – pracownicy przedszkola (brak podjazdu).
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek  wielopiętrowy ( blok mieszkalny).  Korytarz nie jest  przystosowany  dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak w przedszkolu łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym       w dostaniu się do budynku. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostosowania: za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Przedszkole 27 Stycznia 2 posiada:
Miejsca parkingowe: przed budynku znajdują się  ogólnodostępne  miejsca parkingowe   w tym oznakowane kolorem niebieskim z których korzystają oprócz rodziców, interesantów, pracowników także inne osoby.
Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników.  Aby dostać się do przedszkola wejściem głównym,  należy  otworzyć furtkę,  następnie wejść po schodach na parter i dojść do drzwi głównych- wejściowych do budynku (skorzystać z domofonu  lub za pomocą karty do logowania otworzyć  drzwi główne- wejściowe do budynku. Wejście dla osób niepełnosprawnych muszą zapewnić osoby trzecie – pracownicy przedszkola (brak podjazdu). do drzwi głównych budynku.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek jednopoziomowy. Korytarz nie jest  przystosowany  dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak w przedszkolu łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku.    W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online..
Dostosowania: za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Przedszkole Słocin 47 posiada:
Miejsca parkingowe: przy budynku znajdują się  4 miejsca parkingowe, brak miejsca      w  kolorze niebieskim. Z miejsc korzystają  rodzice, interesanci oraz  pracownicy.
Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów, pracowników i osób niepełnosprawnych.  Aby dostać się do przedszkola mieszczącego się na parterze budynku  należy  otworzyć furtkę,  następnie dojść do drzwi głównych i skorzystać z dzwonka przy drzwiach do budynku.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek wielopoziomowy ( dom mieszkalny).  Korytarz nie jest  przystosowany  dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak w przedszkolu łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona osoba będzie w gotowości do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostosowania: za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.