zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju

Nasze Przedszkole bierze udział w przedsięwzięciu edukacyjnym.

 

Celem  przedsięwzięcia jest:

Wzbogacenie wiedzy o przyrodzie oraz idei zrównoważonego rozwoju. Nabywanie umiejętności działania przez dzieci, pracowników i rodziców zgodnie z tą ideą. Wyzwolenie aktywności na rzecz środowiska. Rozwijanie wrażliwości u dzieci i ich rodziców na problemy współczesnego świata i lokalnego środowiska.

 

Inicjatywy realizowane przez nasze przedszkole będą udostępniane i ukazywane na naszej stronie internetowej w zakładce "Nasze działania".

 

Czym w ogóle jest zrównoważony rozwój?

 

Zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”

 

Znaczenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja.

EZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. EZR jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.

 

 ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

 

 

Aspekt przyrodniczy:
 • Obserwowanie i badanie przyrody -  tematy, projekty – ekosystemy i inne elementy przyrody,
 • Poznawanie różnorodności, bogactwa przyrody i jej praw (wielozmysłowość – stosowane formy i metody),
 •  Zauważenie uzależnienia życia człowieka i gospodarki od zasobów przyrody – cele w planach pracy,
 •  Poznanie zasad racjonalnego korzystania z dóbr przyrody  - nauka zasad oszczędzania zasobów przyrody np. prądu,  wody – cele w planach,
 • Wydarzenia przedszkolne – uroczystości, konkursy, formy teatralne, wycieczki, itp. -  dotyczące przyrody,
 • Udział w wydarzeniach środowiskowych, akcjach na rzecz ochrony środowiska, organizowanie akcji.

 

Aspekt społeczny:
 • Prawa i obowiązki –  w placówce to kodeksy, regulaminy,
 • Demokratyczne  podejmowanie decyzji, nauka prowadzenia dyskusji,
 • Współpraca , zaangażowanie podmiotów przedszkola w różne działania, w tym na rzecz przyrody,
 • Wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie inicjatyw, w tym środowiskowych, ekologicznych,
 • Włączenie rodziców i lokalnych instytucji do działań na rzecz przyrody,
 • Kodeks zachowań przyjaznych przyrodzie obowiązujący dzieci, personel, rodziców,
 • Edukacja ekologiczna rodziców , pracowników, inne placówki -  upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym.

 

Aspekt ekonomiczny:
 • Wprowadzane są  urządzenia energooszczędne,
 • Ocieplony budynek, wymienione okna (energia),
 • Oszczędność papieru i materiałów,
 • Segregacja odpadów,
 • Monitorowane są rachunki za media,
 • Itd.

 

Aspekt kulturowy:
 • kształcenie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • tradycje rodzinne, regionalne, narodowe przywiązanie do „korzeni”,
 • celem tych działań jest… aktywizowanie na rzecz Naszego miejsca na Ziemi, odpowiedzialność za to nasze miejsce na Ziemi!
 • Tematy i projekty – plany pracy na ten temat,
 • Wydarzenia przedszkolne  dotyczące tego aspektu,
 • Formy teatralne, konkursy,
 • Udział w wydarzeniach środowiskowych – uroczystości, akcje prospołeczne, obywatelskie,
 • Nauka odpowiedzialności np. dyżury.

 

Materiały opracowane przez mastermetodyka 

 

,

 

,