Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Realizowane programy i projekty

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" Jadwigi Pytlarczyk

Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Koncepcja programu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera.

Program zawiera cele, informacje o sposobie przeprowadzenia obserwacji i badania gotowości szkolnej, treści programowe podzielone zostały na dwa poziomy oraz treści rozszerzone. W programie opisano metodykę pracy uwzględniającą teorię inteligencji wielorakich. Program łączy metodykę z nowatorstwem, zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, duży nacisk położono na procesy poznawcze. W materiałach pomocniczych znajdują się wzory dokumentów m.in. arkusz potrzeb i kompetencji, karta indywidualnego profilu inteligencji, rytm dnia, plan pracy. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kolejny już rok w naszym przedszkolu przeprowadzana jest akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" propagująca częste czytanie dzieciom książek. Przedszkolacy codziennie słuchają bajek, wierszy, opowiadań czytanych nie tylko przez nauczycielki, ale również przez zaproszonych w tym celu gości. W lekturę książek chętnie angażują się rodzice, a także dziadkowie naszych przedszkolaków, co sprawia dzieciom wiele radości. W ramach akcji została podjęta również współpracą z pobliską biblioteką i wprowadzone regularne wyprawy przedszkolaków do biblioteki (np. raz w miesiącu), gdzie dzieciom czytają panie bibliotekarki.

 

 

 

 

AKADEMIA AQUAFRESH

Dzieci 3-letnie z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciachOgólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, którego nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Przedszkolaki poznają mieszkańców Pastusiowej Krainy – Milky, Lilly i Billego oraz Szczotkusia, którzy pomagają Zębusiowi w walce z Robaczkiem Próchniaczkiem. Na każdych zajęciach uczestniczą w nowej przygodzie Pastusiowych Bohaterów, rozmawiają na jej temat, biorą udział w różnych zabawach ruchowych i wykonują różnego rodzaju prace plastyczne. 

Zachęcamy również Rodziców do odwiedzenia strony internetowej programu, można tam znaleźć piosenki, zabawy, ciekawe filmy dla dzieci przybliżające im profilaktykę dbania o higienę jamy ustnej: www.Akademia- Aquafresh.pl


MAMO, TATO, CO TY NA TO?

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci 6-letnich i ich rodziców realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim. Celem projektu jestpromocja zdrowia,  upowszechnianie problematyki związanej z opieką i profilaktyką zdrowotną dzieci oraz wspieranie aktywnego i zaangażowanego rodzicielstwa. Jak starać się zapobiegać zakłóceniom obserwowanym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, od zaburzeń uwagi i relacji z otoczeniem, przez niezgrabność, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy z manipulacją i kaligrafią, po zaburzenia aparatu słuchu i poważne wady postawy.

SMOKCZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich (dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci) oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

 

SMIALEKŚMIAŁO ROZMAWIAJMY DLA DOBRA DZIECI

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”. Działania związane z tym przedsięwzięciem obejmują przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków o tematyce zdrowotnej i prozdrowotnej oraz udział w konkursie plastycznym pt „ Nasz przyjaciel Śmiałek”.

SMIALEK

PROJEKT "EDUECO"

Projekt ekologiczny "EduEco" organizowany jest przez Związek Międzygminny "CZO - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu. Jest to już II edycja i składa się z trzech etapów: szkolenie nauczycieli i wychowawców, przeprowadzenie ekolekcji przez przeszkolonych nauczycieli, udział w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych. Celem projektu jest pobudzenie do działań proekologicznych na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów ze zwróceniem szczególnej uwagi na zbiórkę surowców wtórnych, kształtowanie kultury ekologicznej, właściwych zachowań w postępowaniu z odpadami i wyrobienie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów są: zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ich segregacja, recykling i kompostowanie.

PROGRAMY AUTORSKIE:

KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA

Już od kilku lat tematyka Unii Europejskiej jest obecna wśród treści programowych wychowania przedszkolnego. Również w naszym przedszkolu korzystamy z programu, który je uwzględnia. Dotyczą one jednak w znacznym stopniu tylko Polski i faktu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Program, który jest realizowany z dziećmi 5- 6 letnimi przybliża dzieciom kulturę, język i zwyczaje innych państw Unii Europejskiej. Uczy tolerancji, potrzeby współdziałania i utożsamiania się z innymi Europejczykami.

Najbardziej przystępną formą poznawania przez dzieci przedszkolne dalszej rzeczywistości jest wprowadzenie ich w świat bajek i baśni z wybranych krajów Unii Europejskiej. Dziecko 5-6 letnie już samo bez pomocy dorosłych sięga po książkę i chce poznać jej treść. Możemy to wykorzystać jako punkt wyjścia do rozwijania potrzeb poznawczych. Dziecko w tym wieku zaczyna zauważać, że oprócz własnego bliskiego otoczenia- domu, ulicy czy przedszkola- istnieje inny, daleki, nieznany świat. O nim można dowiedzieć się z książek i razem z bohaterami utworów literackich odkrywać tajemnice przyrody, inną kulturę i zwyczaje. Dzieci poprzez utożsamianie się z bohaterami utworów przeżywają ich przygody przenosząc je do własnej rzeczywistości. Same zaczynają poszukiwać wiedzy na temat krajów, z których pochodzą ich ulubione postacie, sięgają po albumy, poszukują tych państw na mapie, chętnie poznają ich język, kulturę i zwyczaje. Ulubione bajki i ich bohaterowie inspirują dzieci do różnorodnej ekspresji twórczej. Pozwalają im poznawać, przeżywać, odkrywać i działać.

Bohaterem z polskiej literatury, który zapoznaje dzieci z innymi krajami Unii Europejskiej jest Krasnal Hałabała, którego dzieci dobrze znają, bo jest naszym patronem. Krasnal Hałabała odwiedzając bohaterów z innych bajek oprowadza dzieci po krajach Europy. Mamy nadzieję, że nasze dzieci po realizacji programu będą wiedziały co znaczy być Polakiem i Europejczykiem.

  

    

MAŁY ODKRYWCA

Proponowany przez nas program nauki czytania przez zabawę, wykorzystuje naturalne możliwości i predyspozycje mózgu małego dziecka. Kluczem do sprawnego czytania i pełnego zrozumienia treści jest nie tylko znajomość wyrazów jako symboli graficznych. Celem programu jest nauczenie dzieci czytania prostych książek, oraz zafascynowanie ich czytelnictwem. Dlatego program dla dzieci czteroletnich jest logicznie skonstruowana gra przygodowa w której dzieci uczestniczą przez cały czas. Dzieci staja się podróżnikami , którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na niej znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni. Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. W tym programie jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność

                                                           

 

PROGRAM AUTORSKI „Obserwacje przyrodnicze i środowiskowe na cztery pory roku”

Program „Obserwacje przyrodnicze i środowiskowe na cztery pory roku” to innowacja pedagogiczna, która w nowatorski sposób rozszerza treści programowe z zakresu edukacji przyrodniczej. Realizacja programu pozwala dzieciom badać, odkrywać, doświadczać i rozumieć przyrodę. Przyczynia się także do ich ogólnego rozwoju oraz wielowarstwowego poznawania rzeczywistości. Wśród metod pracy z dzieckiem dominują metody poszukujące, praktycznego działania, eksperymentowania, zawierające dużo obserwacji i doświadczeń. Wśród form znajdują się m.in. spacery, wycieczki, prace hodowlane i porządkowe, zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze. Głównym celem programu jest stworzenie takich warunków, by dziecko mogło poznać i rozumieć świat poprzez działanie.